Lopende projecten Loketronde 2

Op deze pagina vindt u de lijst met omschrijvingen van projecten aan welke in de tweede loketronde van de Twinningfaciliteit II (2013-2016) een financiële bijdrage is toegekend. De projecten zijn in willekeurige volgorde genoemd.

Project ‘Werken met anderstaligen’
Het vergroten van kansen van anderstalige leerlingen in het onderwijs door stimulering Nederlandse taalontwikkeling
•Het vergroten van pedagogisch-didactische vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers op dit gebied.
•Het creëren van een uitnodigende taalrijke leeromgeving.
•Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders zijn in staat om kinderen actief te stimuleren bij hun taalontwikkeling
Regio: Paramaribo, Wanica, Para, Marowijne en Brokopondo
1e Nederlandse partner: Het ABC Onderwijsadvies
1e Surinaamse partner: Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS)

Project ‘Zorgleerlingen in Nickerie’
Het terugbrengen van uitval van zorgleerlingen uit het basisonderwijs van 25% naar 10%. Dit beogen wij te doen door:
•De kennis van docenten over de oorzaak van de gedrags-, leer- en gezinsproblemen van zorgleerlingen te vergroten
•De vaardigheden van docenten in de omgang met de gedrags-, leer- en gezinsproblemen van zorgleerlingen te vergroten
Regio: Nickerie
1e Nederlandse partner: Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
1e Surinaamse partner: WIN Groep

Project ‘Competentiegericht Groen MBO Onderwijs bij NATIN’
Ontwikkelen en invoeren van competentiegericht onderwijs binnen het groen MBO-onderwijs (landbouw, bosbouw en eco-toerisme) van NATIN in Suriname en het verhogen van de instroom van studenten.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool - Onderdeel van de Stichting Aeres groep
1e Surinaamse partner: NATIN

Project ‘Herstart vernieuwde Beroepsopleiding Advocatuur’
Herstart van de Beroepsopleiding Advocatuur m.b.v. kennis en ervaring van de Twinningpartners, specifiek t.a.v. actualiseren vaardighedenvakken, trainen docentencorps, inrichting toetsings- en beoordelingssystematiek en opzetten digitale leeromgeving, op zodanige wijze dat de opleiding een bijdrage levert aan de professionalisering van de Surinaamse advocatuur en de continuïteit en kwaliteit van de opleiding worden gewaarborgd.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO)/Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit
1e Surinaamse partner: Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN)

Project ‘Digitale kennisbank voor taal en rekenen voor de Pedagogische Instituten’
Het ontwikkelen van een effectieve digitale didactiek (flipping the classroom) om leeropbrengsten van studenten aan de lerarenopleidingen primair onderwijs op het gebied van taal en rekenen (inhoud en didactiek) te verhogen en de innovatieve didactische capaciteit van lerarenopleiders te vergroten. Het project sluit aan bij geconstateerde behoeften in Suriname en Nederland.
Regio: Paramaribo en Nickerie
1e Nederlandse partner: Hogeschool Saxion
1e Surinaamse partner: Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)

Project ‘Nieuwe Natuurkunde in Suriname (NiNaS)’
Het samenstellen van een groep trainers en het trainen van de leden groep als “kerngroep implementatie” die natuurkundedocenten in het VOJ en VOS in Suriname, voorbereiden op en begeleiden tijdens landelijke vernieuwing van hun natuurkundeonderwijs.
Regio: Paramaribo, Commewijne en Nickerie
1e Nederlandse partner: Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FISME) aan de Universiteit Utrecht
1e Surinaamse partner: Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL)

Project ‘Capaciteitsopbouw van potentiële strategische groepen met betrekking tot het duurzaam benutten van hulpbronnen en het behoud van biodiversiteit in de Trio en Wayana leefgebieden’
Kennis en vaardigheden optimaliseren van strategische groepen in de bos- en natuur sector zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan effectieve data verzameling en aan de bescherming en het duurzaam beheer van het tropisch regenwoud met al haar goederen en diensten.
Regio: Sipaliwini - Kwamalasamutu, Apetina en Pelelutepu
1e Nederlandse partner: Universiteit Utrecht
1e Surinaamse partner: Amazon Conservation Team - Suriname

Project ‘TWINNING  STADSHERSTEL’
Vergroten van betrokkenheid van de Surinaamse samenleving bij de activiteiten van SGES en Stadsherstel Suriname voor instandhouding van gebouwd erfgoed in Suriname door:
•oprichting en verdere ontwikkeling van Vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname
•bewerkstelligen van investering in de stads-herstelformule via het bedrijfsleven
•ontwikkeling leerweg restauratieambacht en stagemogelijkheden via de bouwsector
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Stadsherstel Amsterdam NV
1e Surinaamse partner: Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname

Project ‘Versterking van de gezondheidszorg in het binnenland van Suriname’
Bevordering van de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de bevolking in het Binnenland van Suriname
Regio: Binnenland
1e Nederlandse partner: Stichting B&R Zorg(t)
1e Surinaamse partner: Medische Zending

Project ‘Actieve Buurten Suriname’
De verbetering van het welzijn en de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren in Suriname door: actief burgerschap te promoten en buurtwerkers op te leiden, buurtstructuren op te richten en te versterken en structurele community en play-based activiteiten aan te bieden aan kinderen in achterstandsbuurten.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: International Sports Alliance (ISA)
1e Surinaamse partner: Stichting Letitia Vriesde Sportpromotie Suriname (St. LVSS)

Project ‘Wan Nyun Okasi ( Een nieuwe kans)’
Ontwikkeling van een integraal kader van ondersteuningsdiensten en capaciteit opbouw voor wonen, leren en werken voor jongeren met gedrags- of aanpassings-problemen, delinquent verleden of instabiele thuissituatie in de leeftijdscategorie 16 tot 21 jaar.
Regio: Paramaribo, Wanica en Para
1e Nederlandse partner: CMO Groningen
1e Surinaamse partner: Stichting Engedi

Project ‘Vrouwen & Empowerment in Nickerie - Suriname’
Een bijdrage leveren aan de verbetering van de sociaal-economische en maatschappelijke positie van vrouwen in Nickerie.
Regio: Nickerie
1e Nederlandse partner: Commissie Samenwerken met Suriname van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen
1e Surinaamse partner: Stichting Sarnam Nari (afgekort Stg Sari)

Project ‘CliniClowns Suriname’
Aanbieden van afleiding en plezier aan zieke kinderen. Hiermee leveren we een bijdrage aan hun kwaliteit van leven. De CliniClowns bezoeken wekelijks ziekenhuizen en instellingen en tillen het kind even uit de dagelijkse werkelijkheid van ziek zijn. Dat helpt het kind om de moeilijke situatie beter te verwerken.
Regio: Paramaribo en Nickerie
1e Nederlandse partner: Stichting CliniClowns Nederland

Groene Twinning - 20-03-2015