Projectkosten

Financiële bijdragen voor projectkosten zijn gemaximeerd op een voor elk project vast bedrag. Voor elk project geldt een eigen bijdrage (in geld of in natura). Financiële bijdragen moeten binnen de overeengekomen projectperiode worden besteed.

De hoogte van de UTSN-bijdrage wordt bepaald op basis van de begroting van de kosten die nodig zijn voor de uitvoering van uw project. Voor financiering onder de Twinningfaciliteit komen alleen die kosten in aanmerking die in het aanvraagformulier voor de begroting worden genoemd en die in de onderstaande lijst worden toegelicht. De hoofdregels zijn dat het gaat om kosten die u redelijkerwijs moet maken om de activiteiten in uw project uit te voeren en dat de kosten direct verbonden zijn met deze activiteiten. Daarnaast geldt dat u blijk geeft van een sobere, kostenbewuste uitvoering van de activiteiten waarvoor de bijdrage is bestemd.

De volgende posten komen wel voor een financiële bijdrage in aanmerking:

 • Dagtarieven: de bruto jaarsalarissen van de projectmedewerkers die direct worden ingezet voor de uitvoering van het project.
 • Reis- en verblijfkosten: tickets, hotelkosten en overige reiskosten
 • Kosten apparatuur: voor apparaten, machines en andere goederen, maar ook bijvoorbeeld software licenties, die u speciaal voor uw projectvoorstel koopt en gebruikt. Het totaal van deze aanschaffingen mag niet hoger zijn dan 40% van de totale projectbegroting.
 • Kosten derden en overige project-gerelateerde kosten, zoals kosten voor het inlenen van extern personeel (een deskundige of trainer), kosten voor het project geleverde kleine materialen of diensten (zoals vertaalkosten) of overige aan het project gerelateerde kosten zoals zaalhuur voor trainingen, inentingen en visa.
 • Indirecte of overheadkosten: kosten voor secretariële ondersteuning, telefoonkosten, porto, drukwerk, gebruik van kantoorapparatuur, etc. Deze post overhead mag niet meer zijn dan 7,5% van de totale projectbegroting.
 • Post onvoorzien: hiervoor mag u maximaal 5% van het totaal van de begrote uitgaven voor personeel en reis- en verblijfkosten opnemen. Deze post kan tijdens de projectuitvoering alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming door UTSN worden aangewend. Alleen de daadwerkelijk gemaakte onvoorziene kosten komen in aanmerking voor vergoeding.

De volgende kosten komen niet voor een financiële bijdrage in aanmerking:

 • Schulden, rente en belasting
 • Kosten die worden gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken of andere publieke of private bronnen
 • Aankoop van grond, land of gebouwen
 • Vaste exploitatiekosten, zoals kosten voor huisvesting en nutsvoorzieningen (gas, licht, water).
 • Koersverliezen

Meer informatie over welke projectkosten in de begroting opgenomen kunnen worden, hoe de hoogte van dagtarieven en andere vergoedingen worden bepaald en hoe deze projectkosten gefinancierd kunnen worden, vindt u terug in het document "Instructie begroting". Deze kunt u op onze website vinden op de pagina "Downloads".

dreamstime_MR