Lopende projecten Loketronde 3

Op deze pagina vindt u de lijst met omschrijvingen van projecten aan welke in loketronde 3 een financiële bijdrage is toegekend. De projecten zijn in willekeurige volgorde genoemd.

Project ‘Schoolleiderschap & Samenleving’

 • Versterken en actualiseren van de Surinaamse BA-opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde door het thema schoolleiderschap in het curriculum te ontwikkelen (in het bestaande vak: schoolorganisatie, management en innovatie);
 • Versterken van de Surinaamse beroepspraktijk van schoolleiders door de ontwikkeling van een module ‘school en samenleving’ voor professionele ontwikkeling ‘on the job’ (PD-module);
 • Verdiepen en verbreden aanvullende NL-SU samenwerking in opleidingen onderwijsmanagement en schoolleiderschap van zowel NSO als ADEKUS. Ontwikkelen doorlopende leerlijnen tussen de instellingen in o.a. Masteropleiding en duurzame Twinning onderwijsmanagement en capaciteitsopbouw.

Regio: Paramaribo

1e Nederlandse partner: NSO

1e Surinaamse partner: ADEKUS - Anton de Kom Universiteit van Suriname; Studierichting: Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Project ‘Duurzaam onderwijs voor speciale kinderen’

Het onderwijs aan leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs kwalitatief verbeteren.

Regio: Paramaribo

1e Nederlandse partner: Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim

1e Surinaamse partner: Stichting Saga Interproject

Project ‘Sportmuseum Suriname’

De oprichting van een sportmuseum, waarin documentatie, informatie en voorwerpen uit de Surinaamse sportgeschiedenis met als basis de nalatenschap en sportdocumentatie van Guno Hoen, (digitaal) worden beheerd en ontsloten.

Regio: Paramaribo

1e Nederlandse partner: Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (Stichting d’ONS)

1e Surinaamse partner: Stichting Sportdocumentatie Guno Hoen (SSGH)

Project ‘Toosl4Progress’

 • Opmaken en vastleggen van een curriculum voor de Kathedrale Koorschool Suriname (KKS) in samenwerking met de koorschool van Utrecht;
 • De uitwisseling van ervaring en deskundigheid tussen beide scholen en de training van muziekleerkrachten;
 • Met ervaring en kennis bijdragen aan het streven van de Surinaamse overheid om minstens nog 5 koorscholen in Suriname op te laten richten en de commissie te steunen, die hiervoor is aangewezen.

Regio: Paramaribo

1e Nederlandse partner: Code-X Projects

1e Surinaamse partner: Stichting Kathedrale Koorschool Suriname

Project ‘Special Heroes Suriname Sport & Bewegen’

De sport- en beweegparticipatie van kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of meervoudige beperking structureel verhogen. Dit door in nauwe samenwerking met het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en sportverenigingen de methodiek Special Heroes uit te zetten en de doelgroep structureel een lidmaatschap binnen de vereniging aan te bieden.

Regio: Paramaribo e.o.

1e Nederlandse partner: Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’ (Stinafo)

1e Surinaamse partner: Ilonka Elmont Foundation

Project ‘DocuLab ‘8 voor 40’ (Acht voor veertig)’

Het opzetten van een Doculab ten behoeve van een documentaire filmproject dat als basis kan dienen voor een verder te ontwikkelen documentaire- en programmacultuur in de film- en tv wereld van Suriname.

Regio: Paramaribo

1e Nederlandse partner: De Nederlandse Filmacademie Amsterdam (onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, AHK)

1e Surinaamse partner: Stichting The Back Lot

Project ‘Hoe wij hier ook samen kwamen’

In beeld brengen, vanuit Surinaams perspectief, de geschiedenis en wisselwerking tussen de diverse bevolkingsgroepen inclusief de Nederlandse. Elementen van deze geschiedenis ook tentoonstellen in Amsterdam en/of het Amsterdam Museum. Leren over elkaars publiek en overdrachtsvormen. Versterken van de organisatie van het openluchtmuseum, vooral het creëren van een middenkader tussen het management team en de 30, voornamelijk, veldarbeiders. Opbouwen van een structureel samenwerkingsverband tussen de partners.

Regio: Commewijne

1e Nederlandse partner: Amsterdam Museum

1e Surinaamse partner: Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam

Project ‘COMBAS SUR (Community Based Mondzorg in Suriname)’

Het voorkomen van tandbederf bij 2 jarigen in Wanica, Brokopondo en een deel van Sipaliwini.

Regio: Wanica, Brokopondo en Sipaliwini

1e Nederlandse partner: Jeugdtandzorg West, Nederland

1e Surinaamse partner: Stichting Jeugdtandverzorging Suriname

Project ‘Omgaan met diversiteit in het basisonderwijs: expertisebevordering van de lerarenopleiding’

Competenties voor intercultureel en meertalig onderwijs zijn onderdeel van de vorming en toetsing van alle aankomende gediplomeerde leerkrachten voor de basisschool.

Regio: Paramaribo, Para en Brokopondo

1e Nederlandse partner: Universiteit Utrecht

1e Surinaamse partner: Christelijk Pedagogisch Instituut

Project ‘Versterking van de palliatieve zorg in Suriname’

Het versterken van palliatieve zorg in Suriname voor patiënten die niet kunnen genezen en die binnen korte tijd zullen overlijden.

Regio: Paramaribo

1e Nederlandse partner: Stichting Surizorg

1e Surinaamse partner: Diakonessenhuis

Project ‘Closing the gap’

Binnen twee jaar essentiële leeronderdelen en faciliteiten ontwikkelen binnen het Conservatorium van Suriname die nodig zijn om een volwaardige HBO opleiding te worden, accreditatie te verkrijgen en een duurzame gelijkwaardige samenwerking met Nederlandse Conservatoria op te bouwen.

Regio: Paramaribo

1e Nederlandse partner: Stichting Fontys/Rockcademie Tilburg

1e Surinaamse partner: Conservatorium van Suriname

Project ‘Zorgvernieuwing bij de opzet van voetzorg in Suriname’

 • Ontwikkelen van een zorgmodel voor samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners in Suriname. Dit zal resulteren in een protocol van samenwerking tussen zorgverleners met betrekking tot de wondverzorging bij DM.
 • Opzetten en uitvoeren van een opleiding voor voetzorg middels een verkorte leerroute
 • Opzetten en in stand houden van laagdrempelige voetenklinieken in de One Stop Shops voor Chronische ziektes (Par’bo en Nickerie)
 • Deskundigheidsbevordering bij zorgverleners en trainen van lokaal personeel
 • Werkervaringsplaatsen creëren

Regio: Paramaribo en Nickerie

1e Nederlandse partner: COGESUR

1e Surinaamse partner: SDES

Project ‘Penard’s Kari’na Encyclopedie’

Het toegankelijk maken van Penard’s encyclopedie voor de Kari’na en academische gemeenschap. Dit verloren gewaande manuscript biedt een rijkdom aan kosmologische kennis die eenmaal selectief ontsloten bijdraagt aan behoud, bescherming en overdracht van de Kari’na taal en cultuur en bijdraagt aan beter begrip van complexe inheemse anthologieën.

Regio: Inheemse gemeenschappen in het kustgebied van Suriname, m.n. 13 dorpen.

1e Nederlandse partner: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (Museum Volkenkunde, Tropenmuseum, Afrikamuseum)

1e Surinaamse partner: Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)

Project ‘PROSAMIGO - Promoting Health in Small Artisanal Mining of Gold’

 • Ontwikkelen van een gezondheidsvoorlichtings-programma om het kennisniveau over de gezondheidseffecten van kwik en kwikverbindingen te verhogen.
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van het opzetten van een programma voor biologische monitoring van kwik bij goudwinners en bij volwassenen en kinderen uit de lokale bevolking.

Regio: Sipaliwini (ressorten Beneden Marowijne en Boven Saramacca) en Brokopondo (ressorten Brownsweg, Brokopondo, Sarakreek en Klaaskreek)

1e Nederlandse partner: Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc)

1e Surinaamse partner: Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ)

Figuur op pijl_MR