Uitvoering

De Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de beschikbare middelen.

Periode 2008 - 2011

Bij de oprichting van de Twinningfaciliteit in 2008 werd vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van projecten voor de periode 2008-2011. Wegens een overweldigende belangstelling voor de Twinningfaciliteit, besloot de toenmalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking een half jaar na oprichting van UTSN om het beschikbare budget te verhogen met € 4 miljoen waarmee het totale beschikbare budget kwam te liggen op € 12 miljoen. Met de middelen werden ca 100 projecten gefinancierd.

Periode 2013-2016

De Twinningfaciliteit 2008-2011 werd geëvalueerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De uitkomsten van deze evaluatie hebben geleid tot een breed draagvlak voor een nieuwe editie van de Twinningfaciliteit voor 2013-2016. Het budget werd in 2013 door het ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld op € 6,5 miljoen. Dit bedrag is in drie loketronden verdeeld over het tijdsvlak 2013-2016, verdeeld over ca 50 projecten.

Periode 2018-2021

Na opnieuw een positieve evaluatie (van de tweede Twinningfaciliteit) is door het ministerie besloten om een derde Twinningtermijn op te starten. Ook deze keer is een totaalbedrag beschikbaar van € 6,5 mln. Na een openbare inschrijving is het beheer voor deze derde termijn opnieuw aan UTSN gegeven. In deze periode werden in totaal 2 loketrondes georganiseerd. Eén in 2018 en één in 2019.