Lijst projecten met financiele bijdrage Twinningfaciliteit II

Op deze pagina vindt u de lijst met omschrijvingen van projecten aan welke in loketronde 1 een financiële bijdrage is toegekend. De projecten zijn in willekeurige volgorde genoemd.

Project ‘Gecertificeerd Maritiem Onderwijs Suriname'
Uitwisseling van kennis en vaardigheden waarmee het Surinaams Maritiem Instituut op termijn STCW gecertificeerd opleidingen kan aanbieden en examineren. Nova en SMI willen van daaruit samen de internationaal erkend maritiem opleider zijn voor de CARICOM-regio.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Nova College, unit Scheepvaart Transport & Logistiek
1e Surinaamse partner: Stichting Logistiek Onderwijs, Surinaams Maritiem Instituut

Project ‘Capaciteitsversterking van het Surinaamse Rode Kruis/Nationale Bloedbank'
Verbetering van de kwaliteit van bloedproducten en de dienstverlening van de Nationale Bloedbank
door training en opleiding van de medewerkers en het versterken van de interne organisatie met effectievere processen.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Stichting Sanquin Bloedvoorziening
1e Surinaamse partner: Het Surinaamse Rode Kruis

Project ‘kwaliteit speciaal onderwijs'
Het verbeteren van de kwaliteit van het speciaal onderwijs in Suriname met als doel het aantal leerlingen dat schooluitval laat zien op de scholen van de twinningpartners aanzienlijk terug te brengen én de kans van leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Horizon - Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
1e Surinaamse partner: VSO Flora

Project ‘Peer Review'
Uitvoeren van een peer review van ten minste zes opleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname als onderdeel van de kwaliteitszorg van deze opleidingen. De focus zal liggen op de internationale eisen die binnen het wetenschappelijke vakgebied gesteld worden aan een opleiding van het betreffende niveau en op het programma. Daarnaast worden in het project afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van tenminste vier Nederlandse masteropleidingen voor afgestudeerden van bacheloropleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
1e Surinaamse partner: Anton de Kom Universiteit van Suriname

Project ‘Mi Tamara (Mijn toekomst')
Een integraal seksuele vormings- en sociaal begeleidingsprogramma voor Surinaamse jongeren tussen de 15 en 25 jaar.
Regio: Paramaribo, Wanica, Marowijne en Brokopondo
1e Nederlandse partner: Rutgers WPF
1e Surinaamse partner: Stichting Communicatie, Cultuur en Ontwikkeling (Stg. COCON)

Project ‘Opstart MBO opleiding voor zelfstandig werkend toeristisch medewerker tourism, travel and leisure management'
Het opstarten en verzorgen van een middelbare toerisme opleiding die 50 studenten per jaar op MBO (niveau 3) opleidt in tourism management, met vier afstudeerrichtingen, waarbij er een optimale aansluiting is op de toeristische sector en waarmee tevens een kwaliteitsverbetering van de aangeboden producten en diensten in de sector gerealiseerd wordt, zodat studenten na afronding gelijk aan de slag kunnen of een vervolg HBO opleiding kunnen volgen in Suriname (of in het buitenland). Tevens het ontwikkelen van een duurzaam samenwerkingsverband voor stage-uitwisseling tussen SHTTC en ROCvA.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Stichting ROC van Amsterdam e.o.
1e Surinaamse partner: Stichting Suriname Hospitality and Tourism trainings Centre (SHTTC)

Project ‘Tools4change Suriname'
Versterking van leerwerkplaatsen voor fiets- en rolstoelgebruik op facilitair, technisch, pedagogisch en organisatorisch vlak. De leerwerkplaatsen zijn een belangrijke schakel in de vorming en scholing van licht gehandicapte jongeren tot fiets- en rolstoelhersteller. Ze dragen bij door Suriname van meer fietsen en de nodige rolstoelen te voorzien.
Regio: Paramaribo en Nickerie
1e Nederlandse partner: Stichting Betuwe Wereldwijd
1e Surinaamse partner: Stichting Unu Pikin

Project ‘Ouderbetrokkenheid Onderwijs Marowijne'
Het vormgeven van ouderbetrokkenheid en het creëren van duurzame partnerschappen tussen ouders en scholen Nederland - Suriname.
Regio: Marowijne - Moengotapu, Abadukondre, Moengo
1e Nederlandse partner: Stichting Edukans
1e Surinaamse partner: Stichting Okanisie Pikien

Project ‘Perisur (Perinatale Interventies Suriname)'
Het verbeteren van moeder- en kindzorg in Suriname door het ontwikkelen en implementeren van effectieve preventieve interventies door perinatale zorgverleners met als doel de morbiditeit en mortaliteit rondom zwangerschap en geboorte in Suriname terug te dringen (link)
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, TNO Gezond Leven
1e Surinaamse partner: Sint Vincentius Ziekenhuis

Project ‘Opzetten van een MBO studierichting "AV-Productie"'
Opzetten van een MBO studierichting "AV-Productie" bij het Natin in Suriname
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Grafisch Lyceum Rotterdam
1e Surinaamse partner: Natuurtechnisch Instituut (NATIN)

Project ‘Onderzoek naar alcoholgebruik, angst en depressieve klachten'
Onderzoek naar alcoholgebruik, angst en depressieve klachten in Suriname, en aanbieden van zorg op maat en geïndiceerde e-mental health.
Regio: Paramaribo en Nickerie
1e Nederlandse partner: Stichting Arkin
1e Surinaamse partner: Het Psychiatrisch Centrum Suriname

Project ‘Hielprikscreening voor hemoglobinopathieën en schildklieraandoeningen in Suriname'
Het opzetten van een screening pilot en nationale kindergeneeskundige behandelrichtlijnen, gericht op het opsporen en behandelen van hemoglobinopathieën (o.a. sikkelcelziekte) en aangeboren schildklieraandoeningen in pasgeborenen uit een verzorgingsgebied van de Medische Zending en in pasgeborenen die geboren zijn in de 4 ziekenhuizen in Paramaribo.Regio: Paramaribo en Binnenland
1e Nederlandse partner: Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum Amsterdam
1e Surinaamse partner: Academisch ziekenhuis Paramaribo

Project ‘Challenge 2 Change a LIFE ‘
De doelstelling van het project is om het integrale onderwijsconcept van Lentiz | LIFE College, dat goed aansluit bij de behoefte van leerlingen van oa Surinaamse afkomst en armoedeprobleemcumulatiegebieden, te implementeren op drie Surinaamse Voortgezet Onderwijs voor Junioren, ofwel drie VOJ scholen.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Lentiz | LIFE College, onderdeel van de Lentiz Onderwijsgroep
1e Surinaamse partner: LBO Nieuwe Domineestraat

Project ‘Training Suïcide preventie en Nabestaandenzorg Suïcide'
Creëren van awareness en bieden van nabestaandenzorg, overbrengen van kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie. Integratie van suïcidepreventie bij de hulpverlening Medische Zending.
Regio: Paramaribo en Binnenland Anaula
1e Nederlandse partner: Stichting Eigen Wijze Vrouwen
1e Surinaamse partner: Stichting Swarnapath, Mind Console Centre

Project ‘Optimaliseren verpleegkundige zorg Suriname'
Verbetering van de verpleegkundige zorg in de ziekenhuizen van Paramaribo door samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse verpleegkundigen en Surinaamse verpleegkundigen.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Stichting Verpleegkundige Expertise SuriNed
1e Surinaamse partner: Stichting Sint Vincentius Ziekenhuis

Project ‘Idioom- en leenwoordenboek Trio-Nederlands'
Dit project is gericht op het maken van een boek met vertalingen van een basiswoordenlijst, uitdrukkingen, gezegden en leenwoorden Trio-Nederlands. Dit vormt voor de Trio's een middel om met behoud en versterking van eigen taal en cultuur op een hoger niveau te participeren in de multiculturele Surinaamse samenleving, waarin het Nederlands de landstaal is.
Regio: Sipaliwini-Tepoe
1e Nederlandse partner: Stichting Bovenlandse Indianen Suriname (BIS)
1e Surinaamse partner: Stichting Jaraware Tepoe

Project ‘Special Heroes Suriname Kunst & Cultuur'
De kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of meervoudige beperking, bekend binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs, structureel verhogen. Dit door middel van het bewerkstelligen van een krachtige samenwerking tussen het (voortgezet) speciaal onderwijs enerzijds en de verschillende kunst- en cultuuraanbieders anderzijds.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind' (Stinafo)
1e Surinaamse partner: Ilonka Almond Foundation

Project ‘Expertisecentrum Speciaal Onderwijs Commewijne'
In het kader van de ontwikkeling van een Expertisecentrum Speciaal Onderwijs in Commewijne gaan wij 24 leerkrachten van de basisscholen gedurende 1 jaar zowel trainen en coachen in eigen competenties als in signaleren en begeleiden van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Daarnaast zullen wij ter plaatse voor ca. 30 leerlingen met ernstige leerproblemen na diagnose adviesplannen opstellen.
Regio: Commewijne
1e Nederlandse partner: Stichting Anders Leren
1e Surinaamse partner: Stichting Rhiza Suriname

Project ‘Institutionele versterking informatie-instellingen Suriname'
Het scholen van toekomstige managers in informatie-instellingen met nadruk op bibliotheekmanagers om de kwaliteit van de informatievoorziening in Suriname te garanderen.
Regio: Paramaribo
1e Nederlandse partner: GO opleidingen
1e Surinaamse partner: Stichting Nationale Database Suriname (NDS)

Project ‘Werken aan zelfredzaamheid'
Het opzetten van een sociaal groen werkproject voor jeugd met een beperking heeft als doel jongeren vaardigheden bij te brengen waarmee zij hun maatschappelijke en financiële positie versterken. Het draagt daarmee positief bij aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en kwaliteit van leven. De resultaten van het
werkproject zullen we monitoren waarmee we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg van de betrokken instellingen.
Regio: Paramaribo en Wanica - Lelydorp
1e Nederlandse partner: Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving/Plant Research International
1e Surinaamse partner: Stichting Projecthulp Suriname

P1040902 - kopie